HET BRIEFJE VAN BLEKER PDF

Cambridge, Mass.: MIT Press. Kee, Peter. Het Briefje van Bleker. Over Intriges op het Binnenhof, Politici, Spindoctors en Pauw en Witteman [Bleker’s Note. Het Briefje van Bleker: Over Intriges Op Het Binnenhof, Politici, Spindoctors En Pauw. & Witteman. Amsterdam: Atlas Contact. Luyendijk, Joris. Je Hebt Het . Read the latest magazines about Briefje and discover magazines on . Impact van Pauw & Witteman – Het briefje van Bleker ยท

Author: Shaktisida Zulumuro
Country: Iceland
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 22 April 2015
Pages: 150
PDF File Size: 17.21 Mb
ePub File Size: 1.11 Mb
ISBN: 669-4-17455-397-5
Downloads: 67001
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grokinos

Het Briefje van Bleker

Groningse CDA-bestuurder, die als staatssecretaris voor landbouw, visserij, natuur en buitenlandse handel in het kabinet-Rutte I vaak in de belangstelling stond.

Na ambtelijke en wetenschappelijke functies en na werkzaam te zijn geweest als organisatie-adviseur, was hij tien jaar gedeputeerde in Groningen. Door dossiers als ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder, dierenwelzijn met name avn slachten en forse bezuinigingen op natuurbeleid en door mediaoptredens een spraakmakend bewindsman. CDA in de periode U ziet een selectie van de loopbaan.

Dr. H. (Henk) Bleker

In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien. In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen. U ziet een selectie van de nevenfuncties.

In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien. In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding en opgenomen. U ziet een selectie briefjje activiteiten.

In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien. U ziet een selectie van wetenswaardigheden.

In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen. In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen. In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

  COFFEESCRIPT RISTRETTO PDF

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

Het Briefje van Bleker by Peter Kee

PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties. Inhoud sopgave van deze pagina: Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: Landbouw, natuur en voedselkwaliteit minus kennis en innovatie ; b. Ten aanzien van blekee, c en d was de minister medeverantwoordelijk voor de lbeker van het Europese landbouwbeleid, handelspolitiek en het internationaal ondernemen.

Mocht in het buitenland de titel minister voeren. Was in verantwoordelijk voor het besluit om een alternatief te kiezen voor het ontpolderen van de Hedwigepolder aan de Westerschelde. Daarvoor in de plaats moesten in fasen bkeker natuurwaarden in de Westerschelde worden hersteld door onder meer slikken te vergroten en te verbeteren en door de Welzingepolder bij Vlissingen om te vormen tot estuariene natuur.

Nadat de Europese Commissie bezwaar maakte, kwam er in april een nieuw voorstel dat erin voorzag toch eenderde van de Hedwigepolder onder water te zetten, evenals twee andere kleine gebieden. Voor dat plan was echter geen parlementaire meerderheid.

Natuurherstel is een verplichting die voortvloeit uit een verdrag met Vlaanderen over de Ht. Sloot in een convenant tussen de vereniging van slachterijen en vleesverwerkende bedrijven en overkoepelende joodse en islamtische organisaties over het onbedwelmd ritueel slachten. Dit convenant was een alternatief voor het initiatiefwetsvoorstel-Thieme over een verbod op onverdoofd slachten.

  GRAEBER DIRECT ACTION AN ETHNOGRAPHY PDF

Bracht in de Wet dieren in het Staatsblad Stb. Hiermee komt er een integraal wettelijk kader voor het gedrag van mensen jegens dieren en ter beheersing van de risico’s die dieren of van dieren afkomstige producten hriefje kunnen brengen voor de mens en voor andere dieren.

Er komt een nieuw stelsel van uitvoeringsregelgeving. De wet omvat een groot aantal bepalingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en verder regels uit onder andere de Kaderwet diervoeders, de Diergeneesmiddelenwet, de Wet op de dierenbescherming en de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde Het wetsvoorstel was in ingediend en in in de Tweede Kamer verdedigd door minister Verburg.

Bracht in een wijziging van de Ht tot stand in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte. Visstroperij wordt strafbaar als misdaad briefie de strafbaarstelling gaat over van de Visserijwet naar de Wet op de economische delicten. Het stelsel van visakte wordt opgeheven in het kader van vermindering van administratieve lasten.

Was in mei kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA, maar kreeg bij een verkiezing door de leden slechts 7,3 procent van de stemmen. In verwierp de Tweede Kamer een door Marianne Thieme PvdD tegen hem en minister Schippers ingediende motie van wantrouwen vanwege het inzake de Q-koorts gevoerde beleid.