BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Kigarg Daitilar
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 8 March 2008
Pages: 491
PDF File Size: 2.79 Mb
ePub File Size: 2.28 Mb
ISBN: 703-5-59959-184-1
Downloads: 78491
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dougami

Gelet op richtlijn nr. FM M. Wet op het financieel toezicht. Indien binnen de houder van een ontheffing een orgaan is belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de houder van een ontheffing wordt dit toezicht gehouden door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

De houder meldt de wijziging schriftelijk en onverwijld nadat hij daarvan in het kader van de normale bedrijfsvoering kennis heeft genomen; en. De rechtspersoon, bedoeld in artikel 4: Personen die over een in tabel 2 genoemd diploma beschikken, zijn tevens vakbekwaam te adviseren over het daarbij in de tabel vermelde onderwerp, indien de advisering over dat onderwerp gecombineerd wordt met advisering over het onderwerp waarop het diploma betrekking heeft. Betalingsbeschermers, opstal- of inboedel- verzekeringen indien gecombineerd met hypothecair krediet.

Het eerste periodieke examen dient uiterlijk 36 maanden na het behalen van het diploma of het verkrijgen van de erkenning met goed gevolg te worden afgelegd. Indien dit examen met goed gevolg wordt afgelegd, herleeft de bevoegdheid om de in artikel 7 bedoelde werkzaamheden te verrichten. Vervolgens dient het eerstvolgende periodieke examen uiterlijk 36 maanden na het behalen van het bijzondere examen te worden afgelegd.

Indien Onze Minister daar gelegenheid toe biedt, kunnen deze examens tevens bij Onze Minister worden afgelegd.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

De beslissingstermijn kan ten hoogste tweemaal met twee maanden worden verlengd. Flnanciele vorige volzin is van overeenkomstige toepassing, indien de aan de erkenning verbonden termijn eindigt.

Verstrekking geschiedt tegen betaling van de kostprijs. Onze Minister kan inzage vorderen van alle zakelijke gegevens en bescheiden, indien dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is. De centrale examenbank wordt beheerd door Onze minster.

De gegevens worden niet gebruikt voor een ander doel dan de uitvoering van de krachtens artikel 4: Een beheerder van een icbe, bewaarder van een icbe, icbe of pensioenbewaarder gecragstoezicht bedoeld in artikel 4: De beleggingsinstelling of icbe accepteert een deelnemer niet indien zij de identiteit niet heeft vastgesteld overeenkomstig het daarvoor opgestelde beleid.

De bedrijfsvoering van een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling voldoet aan de ingevolge finacniele 18 van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen gestelde eisen. Daartoe beschikt de beheerder of een beleggingsonderneming over een organisatieonderdeel dat een interne controlefunctie uitoefent.

Inhoudsopgave

Het organisatieonderdeel, bedoeld in artikel 30, zesde lidheeft als taak:. In de jaarlijkse rapportage wordt met name vermeld of maatregelen zijn genomen in het geval van gesignaleerde tekortkomingen. Een beleggingsonderneming is, mede voor de toepassing van artikel 4: Een aanbieder van krediet als bedoeld in artikel 4: De bedrijfsvoering odnernemingen een pensioenbewaarder als bedoeld in artikel 4: De bedrijfsvoering van een premiepensioeninstelling als bedoeld in artikel 4: Een beheerder van een icbe of beleggingsonderneming als bedoeld in vedragstoezicht 4: Deze gegevens worden desgevraagd onverwijld aan de beleggingsonderneming of beheerder van een icbe verstrekt.

De artikelen 35c35d en 35e, eerste tot en met het derde lidzijn niet van fedragstoezicht op:. De beheerder stelt methoden vast voor de doorlopende beoordeling van het prestatieniveau van de desbetreffende derde. Een betaalinstelling of elektronischgeldinstelling besteedt de taken en werkzaamheden van personen die ondenremingen dagelijks beleid bepalen, daaronder mede verstaan het vaststellen van het beleid en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid, niet uit. Een betaalinstelling of elektronischgeldinstelling als bedoeld in artikel 38g gaat niet over tot het uitbesteden van werkzaamheden indien financielw afbreuk doet aan de kwaliteit van de interne controle van de betaalinstelling of elektronischgeldinstelling.

  EEN ONDERZOEK VOORBEREIDEN HEINZE OOST PDF

Indien een betaalinstelling of elektronischgeldinstelling voornemens is werkzaamheden in verband met het verlenen van betaaldiensten dan wel met de uitgifte van elektronisch geld uit te besteden, stelt zij de gedragstowzicht daarvan in kennis. Indien een premiepensioeninstelling of pensioenbewaarder in het kader van het beheer van een pensioenvermogen onderscheidenlijk in het kader van de bewaring van een pensioenvermogen een of meer werkzaamheden uitbesteedt:.

Daarbij wordt tevens vermeld dat een geschil ook direct bij een burgerlijke rechter aanhangig kan worden gemaakt.

De procedure wordt ter goedkeuring aan Onze Minister voorgelegd. De procedure behoeft de goedkeuring van Onze Minister. Een geschilleninstantie kan voorgenomen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, de personen belast met buitengerechtelijke geschillenbeslechting of het reglement, bedoeld in artikel pndernemingenniet doorvoeren dan na instemming van Onze Minister. Besluif voorgenomen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur of de finahciele belast met buitengerechtelijke geschillenbeslechting vermeldt de geschilleninstantie de leeftijd, genoten opleidingen en professionele achtergrond van de nieuwe leden.

Een geschilleninstantie publiceert de bindende adviezen, bedoeld in artikel 48, eerste lid, onderdeel ien houdt deze elektronisch beschikbaar en algemeen toegankelijk. De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een door de geschilleninstantie aangewezen accountant. De aangewezen geschilleninstantie voert periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit.

De informatie kan in een andere taal worden verstrekt:. De beheerder van een icbe verstrekt deze gegevens desgevraagd tegen ten hoogste de kostprijs aan een ieder. De opgave is, indien van toepassing, mede door de bewaarder van een icbe ondertekend en bevat ten minste de volgende gegevens:.

De beheerder van een onderneningen verstrekt deze opgave desgevraagd tegen ten hoogste de fihanciele aan de deelnemers in de icbe. De intrinsieke waarde wordt bepaald op het meest recente moment van in- en uittreden van deelnemers in de beleggingsinstelling. Een aanbieder van hypothecair gedrsgstoezicht publiceert op zijn website de actuele vaste debetrentevoet voor hypothecair krediet bij verschillende rentevastperiodes en, indien van toepassing, de ondernemingeb debetrentevoet.

Bij een krediet met een variabele debetrentevoet die voor beperkte duur of een beperkt deel van het krediet afwijkt van de variabele debetrentevoet die op het moment van het doen van de reclame-uiting geldt voor overeenkomsten over krediet van gelijke soort, omvang en duur, wordt bij het verstrekken van de informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, de hoogste van genoemde variabele debetrentevoeten genoemd. De eerste volzin is niet van toepassing op reclame-uitingen over krediet, voorzover het krediet onderdeel uitmaakt van een complex product.

Een beleggingsonderneming verstrekt een niet-professionele belegger voorafgaand aan het uitvoeren van een order met betrekking tot een financieel instrument voor diens rekening financieoe volgende informatie over haar orderuitvoeringsbeleid:. De opstelling van de jaarrekening geschiedt door een aanbieder met een zetel in Nederland zoveel mogelijk overeenkomstig Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of de internationale jaarrekeningstandaarden.

De opstelling van de jaarrekening van een aanbieder met een zetel in een andere lidstaat geschiedt overeenkomstig de voorschriften van de richtlijn jaarrekening en onderneminben de richtlijn geconsolideerde jaarrekening of overeenkomstig de internationale jaarrekeningstandaarden.

Voor de overige aanbieders geschiedt de opstelling op gelijkwaardige wijze. In de jaarrekening wordt meegedeeld overeenkomstig gevragstoezicht voorschriften de opstelling geschiedt.

Hij kan daarbij een vergoeding in rekening brengen van ten hoogste het bedrag van de werkelijke kosten. Gedurende de looptijd van een overeenkomst inzake hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet informeert beskuit aanbieder de consument over elke wijziging van de debetrentevoet, waarbij hij de consument tevens informeert over:.

  ABENCERRAJE Y LA HERMOSA JARIFA PDF

Onmiddellijk na de ontvangst van een betaalopdracht voor een eenmalige betalingstransactie gedrgstoezicht de betaaldienstverlener van de betaler op dezelfde wijze als in artikel 59a, eerste tot en met derde lidis bepaald, aan de betaler de volgende informatie of stelt hij deze aan hem ter beschikking:.

Een betaaldienstverlener verstrekt onmiddellijk na de uitvoering van een eenmalige betalingstransactie de volgende informatie aan de betalingsbegunstigde op dezelfde wijze als in artikel 59a, eerste tot en met derde lidis bepaald, of stelt deze aan hem ter beschikking:. Artikel 59f is van overeenkomstige toepassing op de ingevolge de artikelen 71b tot en met 71j te verstrekken of ter beschikking te stellen informatie.

Een betaalinstelling of een elektronischgeldinstelling draagt er zorg voor dat betaaldienstagenten die voor haar rekening handelen, de betaaldienstgebruiker daarvan in kennis stellen. Zij draagt er tevens zorg voor dat haar bijkantoren de betaaldienstgebruiker in kennis stellen van het feit bijkantoor te zijn van de betaalinstelling, onderscheidenlijk de elektronischgeldinstelling. In geval van een schadeverzekering vermeldt hij tevens elke wijziging onderjemingen het door hem namens de verzekeraar geaccepteerde aandeel in een aanhangsel.

Behoort de verzekering evenwel tot de portefeuille van een ondenremingen, dan verstrekt de gevolmachtigde agent onderscheidenlijk de ondergevolmachtigde agent deze gegevens binnen twee weken aan deze bemiddelaar.

Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Naar aankondigingen over uw buurt.

Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Contactgegevens ondernwmingen Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

FM M; Gelet op richtlijn nr. FM M ; Hebben goedgevonden en verstaan: Inleidende bepalingen Toon relaties in LiDO. Definities Toon relaties in LiDO. Artikel 1 Toon relaties in LiDO. Bijzondere bepalingen Toon relaties in LiDO. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 1: Artikel 1a Toon relaties in LiDO.

Artikel 2 Gedragtsoezicht relaties in LiDO. Artikel 3 Toon relaties in LiDO. Artikel 4 Toon relaties in LiDO. Vakbekwaamheid van medewerkers Toon relaties in LiDO. Bewijzen van vakbekwaamheid Toon relaties in LiDO.

Bepalingen ter uitvoering van artikel 4: Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Artikel 6 Toon relaties in LiDO. Artikel 7 Toon relaties in LiDO. Vereiste diploma’s bij advisering Onderwerp: Basis Adviseur basis — Basis Consumptief krediet Adviseur consumptief krediet — Basis — Consumptief krediet Schadeverzekering particulier Adviseur schadeverzekering particulier — Basis — Schadeverzekeringen particulier Schadeverzekering zakelijk Adviseur schadeverzekering zakelijk — Basis — Schadeverzekeringen particulier — Schadeverzekeringen zakelijk Zorgverzekering Adviseur zorgverzekering — Zorgverzekeringen Vermogen Adviseur vermogen — Basis — Vermogen Inkomensverzekering Adviseur inkomen — Ondermemingen — Inkomen Hypothecair krediet Adviseur hypothecair krediet — Basis — Vermogen — Hypothecair krediet Pensioen Adviseur pensioen — Basis — Vermogen — Pensioenverzekeringen.

Artikel 8 Toon relaties in LiDO. geedragstoezicht

Artikel 9 Toon relaties in LiDO. Artikel 10 Toon relaties in LiDO. Toegestane bijkomende onderwerpen Diploma: Adviseur consumptief krediet Betalingsbeschermers indien gecombineerd met consumptief krediet Adviseur vermogen Betalingsbeschermers indien gecombineerd met een levensverzekering Adviseur hypothecair krediet Betalingsbeschermers, opstal- of inboedel- verzekeringen indien gecombineerd met hypothecair krediet Adviseur inkomen Ongevallenverzekeringen indien gecombineerd met een inkomensverzekering.

Artikel 11 Toon relaties in LiDO. Exameninstituten Toon relaties in LiDO.

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

Artikel 11a Toon relaties in LiDO. Artikel 11b Toon relaties in LiDO. Artikel 11c Toon relaties in LiDO.